maandag, oktober 02, 2006

Dag 56. Jozua 9: 19. wat je beloofd moet je doen

Hoewel de Chiwwieten onder valse voorwendselen een toezegging van Jozua hebben gekregen houdt Jozua zich aan zijn belofte. Ondanks ook het klagen van het volk Israël houdt hij voet bij stuk. Dit getuigt van een sterke persoonlijkheid zowel ten opzichte van de Chiwwieten, zichzelf als van God. Jozua vraagt zich wel af waarom de Chiwwieten hebben gelogen maar gebruikt dat niet als excuus om van zijn belofte af te zien. Hij stelt een voorbeeld. "Ook al hebben jullie gelogen, ik houd mij aan mijn woord". Hoe sterk sta jij in je schoenen?

vrijdag, september 29, 2006

Dag 55. Jozua 6: 17. aan de HEER gewijd

Jericho komt ten val. De stad is aan de HEER gewijd voor vernietiging. Er gaat een week van vaste rituelen aan vooraf. Op de zevende dag de "big bang". De week staat voor levensritme, dagelijks leven vanuit de verwachting. Mede door de inzet van het volk Israël reinigt God het land, de levensruimte, van wat daar niet thuis hoort. Hij doodt het. Zo dienen ook wij te onderzoeken wat bij onszelf aan God gewijd is voor vernietiging. Onze levensruimte, dat is ons lichaam en onze geest, rein maken. Dat gaat niet zomaar, daar is dagelijkse inzet voor nodig maar dan zal het uiteindelijk ook worden vernietigd, verbrand. Dan zijn wij blijvend veranderde mensen.

woensdag, september 27, 2006

Dag 54. Jozua 1. vastberaden en standvastig

Of het vanaf nu wel allemaal vanzelf zal gaan? Het volk Israël heeft de grens van het beloofde land bereikt en gaat het binnentrekken. God belooft dat zij elk stuk grond dat zij betreden aan hen zal worden gegeven. Maar toch ook de oproep om vastberaden en standvastig te zijn. Het zal dus niet zonder slag of stoot gaan. Ook voor ons geldt dat wij ons vertrouwen volledig op God mogen stellen maar in het dagelijks leven ervoor moeten gaan. Ga jij er helemaal voor?

dinsdag, september 26, 2006

Dag 53. Deuteronomium 33. zegen

Wat zal de stam Simeon denken van deze zegening? Haar naam wordt niet genoemd. Over haar wordt geen zegen uitgesproken. Wanneer we goed kijken zijn zegeningen eigenlijk opsommingen van feiten. De genoemde feiten worden niet bewaarheid door de zegen. Het is een herinnering of constatering dat een feit reeds is of zal komen. God zal zorgen voor de zegeningen die je ten deel vallen. Woorden van mensen kunnen bemoedigen. Maar weten dat jouw leven in Gods hand is geeft de doorslag.

donderdag, september 21, 2006

Dag 52. Deuteronomium 32. lied van Mozes

Het volk krijgt van Mozes een lied mee als getuige tegen zichzelf. Het lied vertelt hoe het volk zich uiteindelijk van God zal afwenden en vreemde goden nalopen. In hun gedachten klinkt met zachte stem dit lied. "Je weet wat God voor jou doet en toch kies je voor andere goden"? Heeft niet iedereen dat stemmetje dat zachtjes waarschuwt wanneer je een verkeerde keuze maakt. Luisteren wij wel genoeg naar dit stemmetje. Laten we ons wel waarschuwen? God volgen is een leven lang de juiste keuzes maken, het leven omarmen.

dinsdag, september 19, 2006

Dag 51. Deuteronomium 28: 34. gek worden

Het volk Israël moest zich wel heel bewust zijn van de consequenties van het zijn van Gods volk. Zowel in positieve als in negatieve zin. Het niet navolgen van de wetten van God heeft desastreuze gevolgen. Wat is erger dan gek worden van deze gevolgen? Is angst de enige drijfveer om te doen wat God van het volk vraagt? Aan het eind van deze opsomming van zegen en vloek vat Mozes het samen als "kies dan het leven". Niet uit angst voor de dood, maar uit liefde voor het leven!

vrijdag, september 15, 2006

Dag 50. Deuteronomium 25: 10. Zonder Schoen

Is schaamte een goede raadgever? In dit stukje lezen we de over plicht van een man ten opzichte van de vrouw van zijn overleden broer. Je leven lang je voor iets moeten schamen is een straf die je misschien wel zou willen voorkomen. Schaamte werd gezien als een straf. Handel zo dat je je niet hoeft te schamen maar laat je door valse schaamte niet van handelen weerhouden.

woensdag, september 13, 2006

Dag 49. Deuteronomium 19: 21. een oog voor een oog

Dit vers lijkt op een vers dat in Leviticus staat. Daar staat dat een kwaad dat een ander is aangedaan met gelijke maat mag worden vergolden. Hier gaat het een stapje verder. Een vals getuigenis uitspreken moet met een even zo zware straf worden vergolden. God neemt het doen van een valse getuigenis hoog op. Heb jij jou tong in bedwang

vrijdag, september 01, 2006

Dag 48. Deuteronomium 15: 9. wees niet berekenend

Elke zevende jaar worden schulden kwijtgescholden onder het volk Israël. God draagt zijn volk op om met deze wetten niet berekenend om te springen. Niet al te zeer afwegen of het doen van iets goeds niet al te veel nadelige gevolgen heeft. Geef daar waar nodig, zonder reserve. Wat denk jij dat God vandaag de dag van ons verwacht als het gaat om geven aan de armen?

donderdag, augustus 31, 2006

Dag 47. Deuteronomium 10: 12. niets anders

God vraagt niets anders dan …… Deze woorden roepen een gevoel van eenvoud op. Alles wat je moet doen is deze vier dingen en klaar is Kees. Het is toch niet zo eenvoudig als het lijkt. Het volk doet andere dingen of bedenkt strengere en extreme rituelen en wetten. En toch verwacht God van zijn volk slechts ontzag, ontvankelijkheid, liefde en gehoorzaamheid. Daaraan hebben zij hun handen al vol.

woensdag, augustus 30, 2006

Dag 46. Deuteronomium 6: 20 wat betekenen zij

God verwacht ook van ons dat wij mensen, die het ons vragen, uitleggen wat de geboden van God voor ons betekenen. Niet primair omdat ze goed voor ons zijn maar in reactie op de bevrijding uit Egypte, uit de slavernij. Het (willen) naleven van zijn geboden is een reactie op het werk dat God door Jezus ook voor jou heeft gedaan.

dinsdag, augustus 29, 2006

Dag 45. Deuteronomium 3: 18. voor uw broeders

Het is bij het volk Israël niet ieder voor zich. Wanneer zij zich het land toe-eigenen dat God hen zou geven, moeten de sterke mannen van het hele volk meestrijden om ook de laatste stammen hun deel van het land te geven. Ook vandaag wil God ons laten delen in hetgeen hij ons wil geven. Ook hier geldt dat je hen die op jouw weg komen helpt die belofte te verkrijgen.

maandag, augustus 28, 2006

Dag 44. Deuteronomium 1: 2. elf dagreizen

Het interessant om te zien hoe er steeds kleine opmerkingen in de oude teksten staan die niet zo van belang lijken voor het verhaal. Waarom vermelden dat de afstand van Horeb naar Kades-Barnea elf dagreizen lang is? Om de realiteit van het verhaal te onderstrepen. Niet een legende maar een waar verhaal.

vrijdag, augustus 25, 2006

Dag 43. Numeri 33: 40. in aantocht

Midden in een opsomming van plaatsen waar het volk langs is gekomen tijdens de tocht door de woestijn staat daar dat een koning vernam dat het volk Israël in aantocht was. Zouden boodschappers dat hem hebben verteld? Of concludeerde hij zelf dat er een volk van belang in opkomst was? Lijsten in de bijbel zijn er om de waarheid van het verhaal te onderstrepen, het is echt zo gebeurt. Israël werd door God uit Egypte werd bevrijd. Zo is de bevrijding die God in Jezus biedt werkelijkheid.

woensdag, augustus 23, 2006

Dag 42 Numeri 31: 3 wraak van de HEER

(Ook) mij vallen de geweldadigheden in deze verhalen zwaar. Maar we lezen in dit vers dat het gaat over de wraak van de HEER. God is het die wraak neemt. In dit verhaal gebruikt hij het volk Israel voor deze wraakactie. Wij leven nu in een nieuwe tijd en onder een nieuw verbond. De zaken liggen anders. God vraagt van ons als actie het kwade te overwinnen door het goede. Dat veroorzaakt een even zo grote nederlaag voor het kwaad als destijds voor de Midjanieten.

maandag, augustus 21, 2006

Dag 41. Numeri 26: 55. het lot beslist

Blijkbaar maakt God de keuze om niet bij alles de Mozes tot in details te vertellen wat er moet gebeuren. In dit geval wordt door loting het land aan de Israëlieten toegewezen. Maar toch is het niet allemaal volledig toeval. Voor bijvoorbeeld de Levieten is het duidelijk dat zij aan deze loting niet meedoen. Ook later zijn er vrouwen die vinden recht te hebben op een stuk land, die dat ook krijgen. Als het nodig is mengt God zich in de loop der dingen.

zondag, augustus 20, 2006

Dag 40. Numeri 23: 15. wachten op God

Bileam raadpleegt God bij ieder besluit dat hij moet nemen. Eerder al informeert God hem via dromen. En opnieuw wanneer hij onderweg is naar Balak, door een engel. En ook in dit bijbelgedeelte lezen we dat Bileam God raadpleegt voordat hij doet wat er van hem wordt gevraagd. Geef jij God gelegenheid jou te adviseren en inspireren?

dinsdag, augustus 15, 2006

Dag 39. Numeri 20: 21. een omweg

De geschiedenis van het volk Israël wordt gekenmerkt door strijd. Maar niet altijd gaat het de confrontatie aan. Zo ook niet met het volk van Edom. De reden wordt uit het verhaal niet duidelijk Was het een kwestie van gezond verstand. Hoe kunnen wij dit gegeven vandaag de dag gebruiken? Is recht door zee niet altijd de juiste koers?

maandag, augustus 14, 2006

Dag 38. Numeri 16: 46 of 17: 11. de plaag

Soms lees je in de bijbel iets dat je niet kunt plaatsen. In deze tekst wordt opeens over een plaag gesproken. Het volk Israël lijkt het vertrouwen in Mozes te verliezen. Zou dat een plaag zijn wanneer het vertrouwen in de bestaande orde wegvalt, wanneer er chaos en anarchie dreigt uit te breken?

vrijdag, augustus 11, 2006

Dag 37. Numeri 13: 32 allerlei ongunstigs

Er zijn altijd mensen die zaken in een kwaad daglicht willen stellen, ongunstiger willen voorstellen dan ze werkelijk zijn. Soms met goede bedoelingen, om je te beschermen. Maar soms ook met kwade bedoelingen. Ze proberen je aan het twijfelen te brengen. Ze noemen het "realistisch". Met God aan jouw zijde is meer dan "realistisch" mogelijk. Laat je niet te snel uit het veld slaan. Probeer Gods dromen met jouw leven waar te maken.

woensdag, augustus 09, 2006

Dag 36. Numeri 9: 19. aanwijzingen

Stel je eens voor. Wanneer en waar je gaat of staat, alles op aanwijzing van God. Dat is toch helemaal geen vrijheid? Het lijken wel marsorders. Geen enkele ruimte voor eigen inzicht en initiatief. God heeft een bijzondere relatie met het volk Israël. Waarom volgen zij zijn aanwijzingen? Omdat ze op hun God vertrouwen. In de woestijn kan je verdwalen, is het moeilijk overleven. God zorgt voor zijn volk. Ook nu geeft God aanwijzingen hoe je kunt leven, een weg kan vinden in dit leven. Luister jij naar hem?

donderdag, juli 13, 2006

Dag 35. Numeri 6:27 als zij uitspreken

God wil het door mensen doen. Dit heb ik eens mij gerealiseerd toen ik nadacht over hoe God in onze wereld aanwezig wil. God kan in het diepste geheim zegenen, God is niet afhankelijk van mensen. Maar hij kiest ervoor om dat wel te zijn. Wij mensen moeten iets doen. Spreken, een gebaar maken. Niet passief zijn. God wil graag handelen in onze wereld maar verwacht van ons een houding van verwachting. Wat verwacht jij van God?

woensdag, juli 12, 2006

Dag 34. Numeri 3: 49 vrijgekocht

De Levieten wordt een bijzondere taak gegeven. Zij worden vrijgemaakt voor werk aan de tabernakel. Zij zijn de mensen die voor, naast en achter de tabernakel wonen. Als het volk reist, zorgen zij voor het meedragen van alles wat daarmee samenhangt. Dit ontheft het volk Israël niet van haar verplichtingen in haar relatie met God. God heeft vandaag de dag een andere tabernakel om in te wonen. Dat maakt ons allen tot Levieten!

dinsdag, juli 11, 2006

Dag 33. Numeri 1. exacte getallen

In de bijbel staat niet hoeveel haren er op je hoofd zitten maar wel dat God ze heeft geteld. Het volk Israël moet worden geteld, op verzoek van God. Hij kan toch zelf tellen, hij kent toch ieder mens? God hecht eraan dat het voor iedereen duidelijk is. Bij God telt iedereen mee. Ook jij!

maandag, juli 10, 2006

Dag 32. Leviticus 26: 29. vernietig je toekomst niet

Wat een verschrikkelijk vooruitzicht wordt het volk Israël hier gegeven. God waarschuwt ervoor om hem niet uit het oog te verliezen. De gevolgen zijn onvoorstelbaar. Kinderen waren in die tijd de garantie van toekomst, hoop, zegen en rijkdom. God en zijn geboden loslaten heeft uiteindelijk consequenties. Niet een straf van God maar een door hem voorzien gevolg van het in de wind slaan van zijn leefregels. Wat is een leven zonder hoop, zonder toekomst?

zondag, juli 09, 2006

Dag 31. Leviticus 23: 22. raap het niet bijeen

Er is voldoende voor iedereen. Als je oogst wees dan niet al te gretig. Probeer niet altijd tot het uiterste te gaan bij het krijgen waar je recht op hebt. Je hoeft niet altijd zichtbaar van jouw rijkdom te delen met minderbedeelden, dat kan ook door voldoende te laten liggen, niet alles op te eisen waar je reht op hebt. Het gaat hier om jouw grondhouding, niet om de zorg voor de armen.

zaterdag, juli 08, 2006

Dag 30. Leviticus 20:2. offer geen kinderen

We kunnen het ons niet voorstellen dat men kinderen offert. Hoewel je soms de raarste en droevigste verhalen leest in de krant over wat er met kinderen wordt gedaan. Maar in de tijd van de bijbel was het gewoonte bij de volken om Israël. God vraagt zijn volk dat niet te doen, anders te zijn, een gewoonte te doorbreken of niet over te nemen. Ga jij mee in wat zo gewoon lijkt, maar eigenlijk gruwelijk is. Of ben jij bijzonder en bereid af te wijken om te doe wat God wil.

vrijdag, juli 07, 2006

Dag 29. Leviticus 16: 10. Azazel.

Het is misschien niet helemaal duidelijk wat de betekenis van dit woord is. Het lijkt de naam van een persoon of plaats te zijn of misschien een toestand. Zoveel is wel duidelijk dat de zonden van het volk worden weggedaan naar een oord vanwaar zij niet meer terugkeren. Het leert ons dat God onze zonden ver van ons wil doen, wil vergeven en vergeten. Je bent als een nieuw mens. Schuld (gevoel) is niet nodig als God jouw zonden heeft vergeven.

donderdag, juli 06, 2006

Dag 28. Leviticus 13:40. gewoon kaalheid

In dit boek van de bijbel staat een beschrijving van een heel praktische gewoonte van het volk Israël. Als er aan huid en haar iets afwijkends gebeurt moet je even bij een priester langs gaan. Zij zijn de specialisten. Even laten controleren. Het kan ziekte zijn of gewoon het begin van kaalheid. Zo ook met geestelijke ziekte. Bepaalde gedachtes, taalgebruik of gedrag, kunnen het begin zijn van een (geestelijke) ziekte, of gewoon behorend bij het leven. Een regelmatige check kan geen kwaad. Overdenk of praat jij met mede christenen wel eens jouw "mindset"?

woensdag, juli 05, 2006

Dag 27. Leviticus 10:3. in mijn nabijheid

Door degenen die in mijn nabijheid verkeren toon ik mijn heiligheid. Dat zegt God via Mozes tegen Aäron wanneer hij twee zoons heeft verloren aan zijn verterend vuur. Dit valt moeilijk te begrijpen. Een liefdevolle God die mensen doodt omdat zij een fout(je) hebben gemaakt? In Gods nabijheid zijn vraagt blijkbaar een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.

dinsdag, juli 04, 2006

Dag 26. Leviticus 5: 21. tegenover de Heer

Wie zij naaste bedriegt zondigt tegenover God. God staat niet los van deze wereld en niet los van de mensen om jou heen. Het maakt niet uit wie het is , gelovig of ongelovig, iemand bedriegen is zondigen tegen God. God stelt de mens niet onder of boven zichzelf. Als je een mens, iemand, bedriegt trekt God zich dat persoonlijk aan. Ben jij je bewust hoe je met mensen om je heen omspringt?

maandag, juli 03, 2006

Dag 25. Leviticus 1: 2. een offer aanbieden

In een relatie doe je elkaar wel eens een plezier. Soms gaat dat verder, je geeft iemand iets moois. Als het nog verder gaat kan het moeite gaan kosten om iemand jouw genegenheid te tonen. Het kan zijn dat je iets van jezelf weg moet geven. Dat bepaalt die ander en jou erbij hoe belangrijk je de relatie vindt. Een relatie onderhouden vraagt offers. Ben jij bereid verder te gaan dan oppervlakkige uitwisseling van plichtplegingen. Of zoek je diepgang in jouw relaties?

zondag, juli 02, 2006

Dag 24. Exodus 39: 43 hij zegende hen

Het werk is gedaan. Het was dan wel "pro Deo", voor God, Mozes zegende hen die het werk hadden gedaan. Wat hij zei staat niet vermeld maar het zal toch zeker een dankjewel of compliment hebben bevat. Als er voor jou iets is gedaan, ook al is het misschien de normaalste zaak van de wereld? Hoe reageer jij op de mensen die dat hebben gedaan, ook al was het "pro Deo". Geef jij de mensen om jou heen een steun in de rug met je waardering, namens God?

zaterdag, juli 01, 2006

Dag 23. Exodus 36: 4, 5. meer dan nodig

Waarom staat dit detail in de bijbel? Waarom is dit detail in het doorvertellen van deze verhalen niet verloren gegaan? Het maakte indruk om de vertellers. Moet je nagaan, meer goud en zilver dan de vaklieden aan konden. Omdat het zo hoopgevend is. Er zit een ongelovelijk potentieel in ieder mens, in jou. Wend jij dat iedere dag weer aan om boven jezelf uit te groeien om van jouw leven een heiligdom voor God te maken?

vrijdag, juni 30, 2006

Dag 22. Exodus 31: 17. ....voor mij en voor hen...

Een relatie is geen éénrichtingsverkeer. In het houden van de sabbat drukt niet alleen het het volk Israël haar trouw aan God uit maar ook God zijn trouw aan zijn volk. Wij kunnen God op een verschrikkelijke afstand zetten wanneer wij ons slaafs onderwerpen aan Hem. Maar dat wil God niet. Geen slaafse onderwerping maar een gelijkwaardige relatie. Hoe is jouw relaties met God? Hoe zijn jouw relaties met mensen om jou heen? Gelijkwaardig?

woensdag, juni 28, 2006

Day 21. Exodus 28: 12 om God eraan te herinneren

Hebben wij een God die vergeten kan? Van alle delen van de priesterkleding wordt beschreven hoe ze er uit zien maar twee keer wordt gezegd wat het doel daarvan is. Opdat God aan zijn volk wordt herinnnerd. In ieder geval is duidelijk dat een priester steeds opnieuw het volk Israël onder Gods aandacht brengt. Wanneer hij voor God verschijnt draagt hij Gods liefdesobject op zijn schouders en hart. Ben jij een priester?

dinsdag, juni 27, 2006

Dag 20. Exodus 25: 2. ..die daartoe bereid is...

God vraagt, via Mozes, aan het volk Israël hem geschenken te geven. Alleen zij die dat willen hoeven te geven. God wil door mensen een heiligdom op aarde bouwen maar Hij verplicht niemand daaraan mee te doen. God laat de keuze aan de mens. Al een keer eerder liep dat niet goed af (paradijs). Ondanks dat verplicht God ons niet, te geven van onze (door Hem gegeven) rijkdom. Hou jij je door God gegeven rijkdommen voor jezelf?

maandag, juni 26, 2006

Dag 19. Exodus 20: 20 Opdat je niet zondigt

Als je een goed leven wilt leiden geven de tien geboden een stevig houvast. Helaas worden deze geboden te vaak uitgelegd als verboden. Dat is niet zo. Zij geven de richting aan doe goed voor je is. Als je nou deze dingen doet dan zit je op de goede weg. Zondigen is in de eerste plaats niet goed voor jezelf. God is er niet op uit om je af te richten. Hij houdt van je en geeft je waardevolle en liefdevolle tips om een goed leven te leiden.

Dag 18. Exodus 16: 8. Want wie zijn wij?

Wil Mozes zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken? Hij heeft toch het volk Israël uit Egypte geleid? Nee, Mozes is zich bewust dat deze last niet op zijn schouders drukt. Het volk Israël moet zich realiseren dat zij niet achter Mozes maar achter God aan gaan. God is degene waarin zij geloven. Mozes heeft zijn verantwoordelijkheid genomen ten opzichte van God en laat die van het volk ook aan hen over. Laat jij ook aan God die eer en die last?

zaterdag, juni 24, 2006

Dag 17. Exodus 12: 41. Op de dag af.

Het is opvallend dat deze opmerking hier wordt gemaakt. Zij wil iets duidelijk maken. Het is niet toevallig dat het volk Israel het land Egypte verlaat. Het moment wordt gemarkeerd, benadrukt, zodat de lezer inziet dat het geen toeval is. Niet zomaar een dag, maar juist die dag. Hierin moet God wel de hand hebben. Door de eeuwen heen laat God zich zien in gebeurtenissen die niet zo toevallig zijn als je zou denken.

vrijdag, juni 23, 2006

Dag 16. Exodus 9:9. Fijn stof.

Fijn stof. Je ziet het niet maar met iedere ademhaling komt het de longen binnen. De Egyptenaren komen niet onder Gods plagen uit. Moet God zich nu echt zo gruwelijk manifesteren? God is toch liefde? Hij laat de onderdrukking van zijn volk Israël niet ongestraft. God roept ons op de wraak aan Hem te laten. Bid voor wie je verdrukken. Het lot dat ze kan treffen is soms zeer hard!

donderdag, juni 22, 2006

Dag 15. Exodus 4: 21. Ik zorg dat hij weigert

God vertelt Mozes dat hij naar farao moet gaan om hem te vertellen dat hij Zijn volk Israël moet laten gaan. God heeft besloten het met mensen te doen. Dus niet een ingeving bij farao maar via Mozes. En Mozes weet ook nog dat farao niet zal doen waarvoor God hem stuurt. Hoe ga jij om met de inspiratie van God terwijl je weet dat je tegenwerking zult krijgen?

dinsdag, juni 20, 2006

Dag 14. Exodus 1: 9. Te talrijk.

De farao die de immigranten uit Israël te talrijk vond worden kende Jozef niet. Hij wist niet van de aanleiding en gebeurtenissen in het verleden. De gastvrijheid van toen begint om te slaan in vijandigheid. Het wordt soms minder eenvoudig om eenmaal gedane beloftes na te komen. Hou jij rekening met de beloftes die je maakt? Laat je degene die je iets hebt beloofd vallen of maak je het bespreekbaar?

Dag 13. Genesis 49: 1. Jouw toekomst.

Jacob zegent zijn zonen en vertelt hen hoe het hen in de toekomst zal vergaan. Uit het vervolg blijkt dat de toekomst van zijn zonen en de voorspellingen die Jacob doet worden gekoppeld aan hun gedrag en houding in het verleden. Gods zegen is niet goedkoop. Jouw toekomst heeft alles te maken met jouw gedrag en houding nu. Welke zegen wil jij ontvangen.

zondag, juni 18, 2006

Dag 12. Genesis 45: 26. Hij bleef er koud onder

Jacob komt niet in beweging wanneer hij het goede nieuws van zijn zoons hoort. Hij gelooft het niet. Wanneer iets onmogelijk waar kan zijn is het moeilijk om het toch te geloven. Maar wanneer de zoons Jacob alles overbrengen wat ze beleefd hebben, leeft hij op. Hij gaat het geloven, hij geeft het een kans. Ben jij bereid je open te stellen wanneer je hoort over God en Jezus. Ook jij zult ervan opleven.

Dag 11. Genesis 41: 49. ... geen tellen aan...

Jozef zorgt eerst in het huis van Potifar dat alles op rolletjes loopt en wanneer hij in heel Egypte de scepter zwaait, zorgt voor rijkdom aan graan die zo groot is dat zij niet te tellen is. Wanneer men de zaken aan Jozef over laat gaat het goed, zeer goed zelfs. Zoals Jozef, zorgt Jezus dat het je goed gaat wanneer je "de zaken" aan Hem over laat. Heeft Jezus de juiste plaats in jouw leven?

zaterdag, juni 17, 2006

Day 10. Genesis 38: 26. .. ik ben schuldig...

Juda bekent schuld. Hij had kunnen zwijgen ten koste van Tamar. Er zijn mensen die ten koste van anderen een vlekkeloze indruk willen maken. Ben jij bereid schuld te bekennen en de consequenties daarvoor te ondergaan? Draai er niet omheen maar beken je zonden aan God en Hij zal ze je vergeven.

vrijdag, juni 16, 2006

Dag 9. Genesis 34: 5. ...maar hij ondernam niets...

Een schokkend verhaal. Verkrachting. Moord. Symbool van geloof misbruikt. Lafheid. En dat alles onder Gods ogen. Het ene kwaad wordt met het andere vergolden. Het hele verhaal eindigt met de vraag aan Jacob: "Hadden we dit dan zomaar moeten toelaten"? Jacob gaf het uit handen aan zijn zoons en het liep volledig uit de hand. Neem jij je verantwoordelijkheden, hoe moeilijk zij soms ook zijn?

donderdag, juni 15, 2006

Dag 8. Genesis 31: 3. Toen zei God.....

Jacob ontdekt dat zijn omgeving hem vijandig gezind aan het worden is. De situatie waarin hij verkeert is niet meer de juiste. Het dringt tot hem door dat er verandering moet komen. Een verhaal met veel dromen en menselijk handelen, eigenlijk heel normaal. En toch dringt het to Jacob door dat het tijd is om een andere weg in te slaan. Dringt God bij jou door als hij je een andere weg probeert te wijzen?

woensdag, juni 14, 2006

Dag 7. Genesis 27: 20. Gods plan staat.

"Omdat de Heer, úw God....." Jacob lijkt gebruik te maken van de (goed)gelovigheid van zijn vader. Mogelijk nog wel met goede bedoelingen, om God een handje te helpen. Maar God laat zich door menselijk handelen niet dwingen. Hij gebruikt ons handelen voor de uitvoering van Zijn plan. Laten wij proberen te ontdekken wat Gods plan met ons leven is en daarnaar leven.

dinsdag, juni 13, 2006

Dag 6. Genesis 24: 67. Hij ging van haar houden.

Liefde moet groeien. Het is niet altijd iets dat vanzelf komt. Naarmate je langer met elkaar optrekt en je voor elkaar hebt gekozen zie je steeds beter waarom je van je partner, vriend of vriendin houdt. In de tijd van Izaäk was het natuurlijk allemaal anders dan nu. Maar liefde is meer dan een emotie. Het is een keuze en heeft tijd nodig. Gods liefde voor ons is ook een keuze. God houdt zich aan zijn woord.

maandag, juni 12, 2006

Dag 5. Genesis 20: 6. Een zuiver geweten.

Vaak wordt van God gezegd dat hij straft. Een God van liefde is óók uit op het goede voor een mens, voor jou. Het is niet een beloning voor goed gedrag maar een door God gegeven gevolg van een juist handelen. Hij weerhoudt ons dan van zondigen tegen Hem, tegen iets doen dat, leven op een manier die de goede relatie met Hem beschadigt en ons verwijdert van wie wij eigenlijk zijn.

zondag, juni 11, 2006

Dag 4. Genesis 17: 17. Maar Abraham lachte.

Wanneer (een onderdeel van) Gods plan jou duidelijk wordt en het onmogelijk lijkt, denk dan aan Abraham die het onmogelijk achte dat God zou doen wat hij beloofde. Hij lachte de lach van ongeloof. "Ja hoor, doei ...". Al zo oud en dan nog een kind krijgen? Voor jou geldt misschien een ander voorbeeld. Wat jij misschien voor onhaalbaar houdt ligt binnen Gods bereik.

zaterdag, juni 10, 2006

Dag 3. Genesis 11:4 Een toren voor eigen eer.

Aan een toren op zich is niets verkeerds. Wanneer het bouwwerk je van je bestemming houdt dan wordt het een twijfelgeval. Wat is jouw bestemming? Eer jij Gods plan met jouw leven of ga je voor eigen eer? De aarde, leven en overvloed, dat is jouw bestemming. Blijf niet staan bij eigen verdienste maar geef door jouw leven God alle eer.

vrijdag, juni 09, 2006

Dag 2. Genesis 6: 6. God voelt zich gekwetst.

God is een God met gevoelens. Net als wij kan God zich gekwetst voelen. Hij is niet van steen. Net als wij, wil Hij dat er rekening wordt gehouden met Zijn gevoelens. Dat vraagt van ons een menselijke (en dus goddelijke) levensstijl.

donderdag, juni 08, 2006

Dag 1. Genesis 1: 1. Gods Geest zweeft.

Ook al lijkt jouw siuatie op donker water, realiseer je dan dat Gods Geest over jou zweeft. Het enige dat je hoeft te doen is bidden: "God, vul mij met Uw Geest, zodat ik een uitweg zie."